ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์

(e - Frequency Assignment )

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


 • ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

 • ดาวน์โหลด การแจ้งรายละเอียดการใช้คลื่นความถี่

 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการจัดสรร (กรณีพร้อมใช้งานคลื่นความถี่)

 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการจัดสรร (กรณียังไม่พร้อมใช้งานคลื่นความถี่ เริ่มใช้งานภายใน 1 ปี)

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างการใช้งาน

 • ดาวน์โหลด เอกสารยืนยันตัวตน

 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการขอจัดสรร

 • ดาวน์โหลด วิธีการชำระเงิน

 • ดาวน์โหลด สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ตามบทเฉพาะกาล

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัว และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม Land Mobile Service

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม Fixed Service

 • ดาวน์โหลด สถานการณ์จำลอง Fixed & mobile
 • ลงทะเบียน


  ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ

  ติดต่อเรา


  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

  ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 โทรศัพท์ : 0 2670 8888