การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผู้ขอใช้งานระบบจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมของสำนักงาน กสทช. (Registration)

คำแนะนำสำหรับการกรอกแบบคำขอ

1. การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
2. ก่อนดำเนินการกรอกแบบคำขอนี้ กรุณาอ่านคำแนะนำสำหรับการกรอกแบบคำขอนี้ให้ถี่ถ้วน และถ้ามีข้อสงสัยกรุณาอ่าน คู่มือการกรอกแบบคำขอที่แนบท้าย
3. แบบคำขอนี้ใช้สำหรับการขอลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่และเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. กรุณากรอกแบบคำขอด้วยตัวพิมพ์ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน การกรอกคำขอที่ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล หรือาจถูกตีกลับเพื่อให้ดำเนินการกรอกใหม่ให้สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่

(User Infromation)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ประเภทหน่วยงาน*


ข้อมูลบุคคล ผู้ประสานงาน(ผู้ดูแล)

**ใช้สำหรับการยืนยัน (ไม่เว้นวรรค)

ขั้นตอนที่ 2 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ (Evidence)

*หมายเหตุ:
หากผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ได้แนบไฟล์หนังสือนำจากหน่วยงานและส่งหนังสือดังกล่าว (ต้นฉบับ) ให้กับสำนักงาน กสทช. ผู้ยื่นคำขอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดการใช้คลื่นความถี่ และยืนยันการลงทะเบียนในครั้งนี้

กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
( ) หนังสือนำจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทั่วไป ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี
( ) หนังสือนําจากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศแล้วแต่กรณี
( ) หนังสือนำจากหน่วยงานราชการตำรวจ ซึ่งลงนามโดยผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณีกรณีนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
( ) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงสถานะตามกฎหมาย ได้แก่ สําเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิและสําเนาใบสําคัญแสดงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ แล้วแต่กรณี
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม หรือผู้มีอํานาจกระทําการ หรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณีกรณีบุคคลธรรมดา
( ) สําเนา สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิและสําเนาใบสําคัญแสดงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ แล้วแต่กรณี
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามหรือผู้มีอํานาจกระทําการ หรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณี
( ) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้กระทําการแทน

กรณีทบวงชํานัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการ กาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครสมณทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ และ สถานกงสุล
( ) หนังสือนําจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือกรมพิธีทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี


กรณีองค์กรระหว่างประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทย
( ) หนังสือนําจากองค์กรระหว่างประเทศนั้น ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
delete View file name file Description Create date

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์แบบลงทะเบียน (Print)

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันคำขอ (Submit)

กรุณาตรวจสอบเอกสารแนบก่อนทำการยื่นยันข้อมูล